BHP Efekt AKTUALNOŚCI 2023

AKTUALNOŚCI 2023

SZKOLENIA BHP

Nowość proponujemy szkolenia zarówno stacjonarnie jak i metodą zdalną w trybie on-line!!!

PRZEDŁUŻENIE STANU EPIDEMICZNEGO

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 31 marca 2023 r.

Pracodawcy nadal mogą stosować specjalne rozwiązania wprowadzone w zakresie prawa pracy w związku z epidemią COVID-19, ponieważ do 31 marca 2023 r. został wydłużony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Zatem nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

W ramach obowiązujących przepisów:

Szkolenia wstępne bhp (art. 12e ust. 1 ustawy o COVID-19)Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studenckąW okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
okresowe szkolenia bhp (art. 12e ust. 2 ustawy o COVID-19)Jeżeli termin szkolenia okresowego bhp wypada: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii możliwe jest przeniesienia go na czas po zakończeniu epidemii.Szkolenia należy wykonać maksymalnie w przeciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii COVID-19.
Wstępne badania lekarskie (art. 12a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19)Zawieszenie obowiązku wykonania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych: na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe jeżeli te osoby są przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na analogiczne stanowisko w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy lub są przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy analogicznych warunkach pracy (nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych). na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w analogicznych warunkach pracyW okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.
Praca zdalna (art. 3 ust. 1 ustawy o COVID-19)W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
Okresowe badania lekarskie (art. 12a ust. 1 ustawy o COVID-19)Zawiesza się obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, należy podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Praca zdalna

Praca zdalna na polecenie

Praca zdalna na polecenie pracodawcy będzie mogła odbywać się tylko w dwóch przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Aby pracownik mógł być skierowany na pracę zdalną musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Odwołanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę musi nastąpić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Kto nie może wykonywać pracy zdalnej?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna nie obejmuje także prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

Dla kogo praca zdalna na wniosek?

W przypadku, gdy to pracownik składa wniosek o powierzenie pracy zdalnej, pracodawca musi go uwzględnić w przypadku, gdy składa go:

 • pracownica w ciąży,
 • pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Praca zdalna – jakie zasady?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Porozumienie to powinno zwierać takie elementy jak:

 • określenie grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzony

Pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty pracy zdalnej pracownika.

Ustawa wymienia tu zapewnienie niezbędnych narzędzi pracy, ich instalację, serwis, konserwację, a także koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.