AKTUALNOŚCI 2024

Znowelizowane przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe obowiązują już od 17 listopada 2023 r.Nowe regulacje w przepisach BHP dotyczą przede wszystkim stanowisk pracy wyposażonych w monitory.

Nowe wymagania na komputerowym stanowisku pracy

Organizując przestrzeń pracy dla swoich pracowników, pracodawca powinien pamiętać o następujących kwestiach:

1. Stanowisko wyposażone w laptop

Jeżeli pracownik co najmniej połowę swojego dobowego czasu pracy spędza przed przenośnym komputerem, czyli laptopem, to jego stanowisko pracy powinno zostać wyposażone w dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę pod laptopa. Ważne, aby górna krawędź ekranu znajdowała się bezpośrednio na wysokości oczu pracownika. Dodatkowo powinien otrzymać mysz i klawiaturę.

2. Monitor

Monitor będący wyposażeniem danego stanowiska pracy powinien spełniać obowiązujące normy – musi mieć funkcję regulowania pochylenia czy wysokości. Ważne, aby górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu pracownika, co nie będzie powodowało niewygodnych ruchów głowy i szyi. Ponadto obraz na ekranie powinien być wyraźny i czytelny, z możliwością ewentualnej zmiany jego koloru i kontrastu.

3. Klawiatura i mysz

Sprzęt ten powinien umożliwić pracownikowi przyjęcie odpowiedniej pozycji dla kończyn górnych. Dodatkowo klawiatura i mysz powinny być ustawione na powierzchni stołu, w takiej odległości od jego krawędzi, aby możliwe było podparcie rąk na blacie z zachowaniem kąta prostego. Natomiast sama powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a umieszczone na niej znaki kontrastowe i czytelne.

4. Stół/biurko

Co do wymogów odnośnie do stołu czy biurka, to kluczowe jest umożliwienie pracownikowi przyjęcie prawidłowej pozycji, z zachowaniem odpowiedniej ilości miejsca na umieszczenie nóg pod blatem. Natomiast sam blat powinien być matowy, aby nie odbijał światła padającego z góry.

5. Krzesło/fotel

Każde stanowisko pracy przy komputerze powinno zostać wyposażone w stabilny fotel biurowy, który:

 • w swojej podstawie ma co najmniej 5 kółek jezdnych;
 • ma wyprofilowane siedzisko i oparcie;
 • jest wyposażony w ruchome podłokietniki;
 • ma siedzisko z możliwością obrotu o 360 stopni.

Dodatkowo fotel biurowy powinien mieć możliwość regulacji oparcia odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia oraz wymiary pozwalające na przyjęcie wygodnej pozycji i swobodę ruchów.

6. Podnóżek

Na życzenie pracownika, stanowisko pracy należy wyposażyć dodatkowo w podnóżek, który ma za zadanie umożliwić utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej. Jest to dodatkowy element wyposażenia komputerowego stanowiska pracy, którego – podobnie jak uchwytu na dokumenty – nie można odmówić pracownikowi.

7. Oświetlenie

Powinno ono zapewnić komfort pracy wzrokowej. Koniecznie trzeba zadbać o ograniczenie efektów olśnienia, czyli refleksów świetnych, np. od okien, przezroczystych ścian czy jasnych płaszczyzn. Można w tym celu zastosować specjalne oprawy i bariery oświetleniowe.

Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych i nie tylko

Istotna nowelizacja przepisów dotyczy również udziału pracodawcy w finansowaniu okularów korekcyjnych pracownika i zakłada rozszerzenie o możliwość dofinansowania także zakupu szkieł kontaktowych.

Należy jednak podkreślić, że na podstawie rozporządzenia w pierwszej kolejności pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jej efektem może być zalecenie lekarskie o korekcji narządu wzroku. Na tej podstawie pracownik może ubiegać się o dofinansowania zakupu okularów lub szkieł kontaktowych, oczywiście pod warunkiem, że:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
 • pracuje przed ekranem komputera przez co najmniej 4 godziny dziennie (dotyczy to również tabletów i smartfonów);
 • posiada zaświadczenie lekarskie, które potwierdza konieczność stosowania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych.

Czas na wprowadzenie zmian

Dla stanowisk pracy, które powstały przed wejściem w życie wskazanego rozporządzenia, czyli przed 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają 6 miesięcy na przystosowanie ich do nowych wymogów. Dla stanowisk pracy, które utworzono po 17 listopada 2023 r. nie obowiązują żadne okresy przejściowe, co oznacza, że dane stanowisko od początku powinno być zorganizowane z uwzględnieniem nowych przepisów BHP.

UWAGA!

Nowość proponujemy szkolenia zarówno stacjonarnie jak i metodą zdalną w trybie on-line!!!

Koniec stanu epidemicznego!

od 1 lipca zniesiony został stan zagrożenia zagrożenia epidemicznego.

Co to oznacza wyjaśniam poniżej:

Badania medycyny pracy i szkolenia BHP

Dla pracodawców zmiana ta wpływa na obowiązki dotyczące badań medycyny pracy i szkolenia BHP.

Okresowe badania lekarskie pracowników zawieszone w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu. 

Pracodawca ma też obowiązek przeprowadzić szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 1 lipca 2023 r., to wydłuża się on do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Praca zdalna

Praca zdalna na polecenie

Praca zdalna na polecenie pracodawcy będzie mogła odbywać się tylko w dwóch przypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Aby pracownik mógł być skierowany na pracę zdalną musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Odwołanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę musi nastąpić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Kto nie może wykonywać pracy zdalnej?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna nie obejmuje także prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

Dla kogo praca zdalna na wniosek?

W przypadku, gdy to pracownik składa wniosek o powierzenie pracy zdalnej, pracodawca musi go uwzględnić w przypadku, gdy składa go:

 • pracownica w ciąży,
 • pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Praca zdalna – jakie zasady?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Porozumienie to powinno zwierać takie elementy jak:

 • określenie grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzony

Pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty pracy zdalnej pracownika.

Ustawa wymienia tu zapewnienie niezbędnych narzędzi pracy, ich instalację, serwis, konserwację, a także koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.