OFERTA

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP (wstępne i okresowe)STACJONARNIE LUB ZDALNIE- NOWOŚĆ!!
Podstawa prawna: Kodeks Pracy
Art. 237³ § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

INSTRUKCJE  BHP i PPOŻ

Podstawa prawna: Kodeks Pracy
Art. 237 § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

DOKUMENTACJE POWYPADKOWE i REJESTRY WYPADKÓW
Podstawa Prawna: Kodeks pracy
Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

OPRACOWANIE OCEN RYZYKA ZAWODOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

Podstawa prawna: Kodeks Pracy
Art. 226. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

OBSŁUGA BUDÓW W ZAKRESIE BHP

Plany BioZ i instrukcje bezpiecznego wykonywania robót.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału w/w. odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.

Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.

Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
realizacja zaleceń pokontrolnych.

Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, US.

Nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy.

Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
.

Warto przestrzegać i wypełniać obowiązki w zakresie BHP bowiem będąc osobą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzegając przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, narażamy się na kary grzywny od

1 000 zł do 30 000 zł.